Landgoed

Kloppend hart
Middachten is al eeuwenlang een landgoed in de ware zin van het woord. Het kasteel is het kloppende hart van alles met er om heen de kasteeltuin en het park. De uitgestrekte landbouwgronden en bossen worden geëxploiteerd voor huis en tuin.

Middachter bossen
De Middachter bossen hebben een voedselrijke ondergrond (löss) en zijn daarmee geschikt voor loofbomen zoals eik en vooral beuk. Deze bomen hebben op Middachten een goede houtkwaliteit.

Landbouw
Een belangrijk gedeelte van het landgoed wordt sinds eeuwen bewerkt als landbouwgrond. De oudste boerderijen zijn langs de Boerenweg, op de overgang van Veluwe naar de Ijssel ontstaan. Van deze 6 oude boerderijen zijn er nog twee in bedrijf. Ook in de Havikerwaard zijn vijf boerderijen gesticht, waarvan er twee nog in bedrijf zijn. De agrarische bedrijven op Middachten zijn moderne melkveehouderijen, die met de ontwikkelingen in de tijd zijn meegegroeid.

In de kern van het landgoed, rondom de waardevolle bronbossen, worden de landbouwgronden bewerkt door het gemengde biologische bedrijf ‘de Wolfskuil’. Doordat op deze boerderij al vele jaren deze landbouwmethode wordt toegepast, zijn hier de oude bloemrijke hooilanden blijven bestaan. Een groot aantal planten, zangvogels en insecten word hier aangetroffen. De pachtinkomsten vanuit de landbouw zijn belangrijk voor de instandhouding van Middachten.

Jacht
Jacht hoort ook van oudsher bij Middachten. In de 17de eeuw waren de Middachterbossen samen met het naburige Hof te Dieren het jachtdomein van de Oranjes. Om de wildstand verantwoord te beheren wordt er nog steeds gejaagd op edelhert, damhert, wild zwijn en ree. Zo blijft het aantal dieren in balans met de drukbevolkte omgeving. Middachten besteedt de grootst mogelijk zorg aan een zorgvuldig afschot van deze dieren. Dit gebeurt in nauw overleg met provincie, natuurorganisaties en naburige terreineigenaren.